Teaching

Markus Ohndorf currently teaches the following courses at the University of Innsbruck:

Summer Semester:

  • 404081 VU Wirtschaftspolitik: Finanzwissenschaft (VU / 3h / 7,5 ECTS-AP): Master Course
  • 404058 VO Finanzwissenschaft: Ökonomische Theorie der Politik (VO / 2h / 3 ECTS-AP) : Bachelor Course
  • 404070 SE Seminar mit Bachelorarbeit (SE / 1h / 15 ECTS-AP): Bachelor Course
  • 404071 SE Seminar mit Bachelorarbeit (SE / 1h / 15 ECTS-AP): Bachelor Course
  • 404903 VU Umweltökonomik (VU / 2h / 4 ECTS-AP): PhD Course

Winter Semester:

  • 404030 VO Grundlagen der Volkswirtschaft (VO / 3h / 6 ECTS-AP): Bachelor Course
  • 404031 VO Grundlagen der Volkswirtschaft (VO / 3h / 6 ECTS-AP): Bachelor Course
  • 404032 SL Grundlagen der Volkswirtschaft (SL / 1h / 1,5 ECTS-AP): Bachelor Course
Advertisements